Лекции по Банково дело :

 

 

 

 

 

 

Тема 14: Валутни операции на ТБ

 

  1. Цели на валутната търговия на банките
  1. Покупка на валута за извършване на плащания към клиенти на банката (вносители на стоки)
  2. Продажба на валута от постъпващите в полза на банковите клиенти чужди валути от осъществени плащания (износители)
  3. Осигуряване стабилността на Националната парична единица
  4. Осъществяване на сделки с валути с цел реализиране печалби от банките
  1. Видове валутни операции на банките:
  1. Според срока- те са касови валутни сделки, при тях сделката се сключва днес, а разплащането става най-късно до 48 часа.
  2. Срочни валутни сделки- при тях валутната сделка се сключва днес, а разплащането в един бъдещ момент.

 

  1. Структурни единици в банката осъществяващи валутни операции:

- касиери (левови валути)
- дилинг офис (дилърски офис)- дирекции международни разплащания