Лекции по Банково дело :

 

 

 

 

 

 

Тема 13: Операциии с ценни книжа на банките

 

  1. Характеристика на операциите с ценни книжа- банките извършват следните операции с ценни книжа
  1. Емисия на собствени ценни книжа
  2. Емисия на ценни книжа по поръчка и заявка на клиент на банката
  3. Покупка ценни книжа с цел увеличаване на печалби и формиране на портфейл

От тази своя дейност банките реализират доход под формата на такси и комисионни

  1. Видове операции на ценни книжа на банките:

- Според срока на сделката- касови операции с ценни книжа (касови сделки)
- Срочни сделки с ценни книжа- при тях сделката се сключва днес, а се реализира след определен срок
- Според мястото където се извършват сделките с ценни книжа от банките- борсови операции с ценни книжа:
1. Емисия на ценни книжа
2. Гаранти на емисията
3. Консултанти по емисията
4. Посредници при търговията
5. Трезор на ценни книжа
6. Клиенти на борсовия пазар
Извън борсови операции на ценни книжа- при тях банката сключва сделки на извънборсовия пазар