Лекции по Банково дело :

 

 

 

 

 

 

Тема 12: Доверителни операции на ТБ

 

 1. Характеристика на доверителните операции- доверителни са операциите свързани с управление на имущества на клиентите на банката, управление на портфейли от ценни книжа и др. банкови услуги.

Интересът на клиентите към този вид банкови услуги се поражда от:

 1. Нарастваща потребност от парични и имуществени вложения
 2. Нарастване на имуществата при увеличаване на спестяванията
 3. Липса на познание за различните форми на вложение
 4. Липса на информация за условията на паричния и капиталовия пазар
 5. Стремеж за намаляване на доходите от имуществото чрез инвестиции ползващи данъчни облекчения
 1. Видове доверителни услуги на банките:
 1. консултации по определени финансови въпроси късаещи фирмите и грацданите
 2. управление на свободните парични средства на лицата
 3. управление на портфейли от ценни книжа
 4. управление на недвижимости
 5. финансово представителство
 6. предоставяне на анализи: отраслеви и национални