Лекции по Банково дело :

 

 

 

 

 

 

Тема 10: Кредитно посредничество

 

 1. Характеристика на кредита- кредита е парична сума, която банката отпуска на клиентите при определени условия, съществуват и кредити в непарична форма:

В кредитната сделка участват 2 страни: Кредитор и Кредитополучател. Всеки кредит се състои от 2 части: Главница и Лихва. При кредитната сделка се подписва писмен договор при който по-важните елементи са:
1. Информация за кредитора (банката)
2. Информация за кредитополучателя
3. Предназначение на кредита
4. Валута на кредита
5. Сума на кредита
6. Срок на кредита
7. Начин на погасяване
8. Ценови условия по кредита (лихви, такси и комисионни)
9. Застраховки по кредита
10. Обезпечения по кредита
11. Погасителен план на кредита
Всеки кредит преминава през 2 основни етапа:
1 Отпускане на кредита
2. Погасяване на кредита

 1. Класификация на кредита
 1. Според срока на кредита- краткосрочни, средносрочни, дългосрочни
 2. Според вида на валутата на кредита- кредити в национална и чуждестранна валута
 3. Според начина на погасяване на кредита- еднократно погасяване и кредити погасявани с периодични вноски
 4. Според предназначението на кредита- кредити за оборотни средства и кредити с инвестиционни предназначения
 5. Според наличието на обезпечения по кредита- необезпечени кредити, частично обезпечени, напълно обезпечени кредити
 6. Според вида на обезпечението- кредити обезпечени с поръчителство, кредити обезпечени с движимо имущество, кредити обезпечени с недвижимо имущество, кредити със смесено обезпечение
 7. Според начина на отпускане на кредита- еднократно отпускани кредити
 8. Според отрасъла за който се отпуска кредита- кредитен сектор за отрасъл строителство, за стопанство

 

 1. Кратка характеристика на най-често използваните банкови кредити

- Контокорентен кредит (кредит овърдрафт или кредит по текуща сметка)- това е краткосрочен кредит при който банката разрешава на своите клиенти ''да излизат на червено'' по разплащателната си сметка до предварително определен лимит, който ще зависи най-вече от неговото финансово състояние
- Сконтов кредит- при този кредит банката отпуска кредит, като купува менителница преди падежа от техните им притежатели
- Акцептен кредит- това е кредит в непарична форма при който банката акцетира полици и следователно дава съгласие да плати по тях
- Ломбарден кредит- този кредит се отпуска на кредитополучателите срещу залог движимо имущество, той се проявява в следните разновидности:

- Варантен кредит- за обезпечаването му служат материални ценности (стоки, материали, машини)
- Винкулационен кредит- той се отпуска от банката срещу стоки на път заложени от клиента
- Кредит срещу залог на ценни книжа
- Кредит срещу залог на скъпоценни метали
- Кредит срещу залог на предмети на изкуството

- Авален (авалов) кредит- при него банката не може и не иска да отпусне кредита поради големия му размер и риска на който излага, за това се образува банкови консорциум които отпускат кредита
- Бланков кредит (или кредит на открито)- при него банката отпуска кредита без да има обезпечение и най-често на база морални качества на личноста

 1. Риск при кредитните операции- риск съществува във всяка операция свързана с движението на пари.

Под риск в банковите операции ще разбираме опасността от претърпчване на загуби и щети причинени от неизпълнения или неправилно изпълнение на договорите между банката и нейните клиенти. За да намалът риска в своята дейност е необходимо банките да спазват следните принципи:

 1. Да се ограничи излагането на рискове от страна на банката
 2. Да се диверсифицира излагането на рискове
 3. Да се осъществява гъвкава политика при търсене на клиенти
 4. Да се поддържа привилегирован достъп до големите финансови пазари
 1. Кредитна политика на ТБ:

 

а) елементи на кредитната политика:
- видове кредити отпуснати от банката
- ценови условия по кредити (лихви, такси, комисионни)
- методи и начини за извършване анализ на кредитоспособността на клиентите
- обезпечение по кредит
- процедури при възникаване на проблемни кредити
- необходими документи при различните видове кредити
б) типове кредитна политика на банката:
- консервативна кредитна политика- при нея банката търси сигурността и стабилността при всяка кредитна сделка
- агресивна кредитна политика- при нея банката търси висока рентабилност и доходност от всяка операция и следователно поема по-висок риск в кредитната си дейност
в) фактори, влияещи върху кредитната политика на банката
- макроикономически (външни) фактори:- пазарът, конюнктурата, цикличността в икономиката, политиката на ЦБ, банков надзор
- микроикономически (вътрешни) фактори- Prf на банката, ликвидност на ТБ, лихвена политика на банката

 1. Кредитен портфейл на ТБ- това е съвкупност от всички кредити, които банката е отпуснала на своите клиенти към определен момент. Кредитният портфейл може да се разглежда като брой кредити и стойност на кредитите

Анализът на Кредитният портфейл на банката се извършва в слдените направления:

 1. според срока на кредитите
 2. според валутата на кредитите
 3. според обезпечението на кредита
 4. според отрасла, за който е отпуснат кредита
 5. според предназначението на кредита
 6. според собствеността на капитала на кредитополучателя
 1. Анализ кредитоспособността на клиента:

а) същност- кредитоспособността означава способността на длъжника да върне получения заем според условията на кредитния договор (сума, срок, лихва и обезпечение)
Анализът на кредитоспособността се извършва в 3 случая:

 1. При установяване на първоначални взаимоотношения между клиента и банката
 2. При промяна на някои от условията по договора
 3. При периодично наблюдение на кредита

б) фактори, влияещи върху кредитоспособността на клиента:
1. Финансово състояние на кредитоискателя
2. Гаранциите, които той предоставя на банката
3. Делови престиж
4. Клиентела на фирмата- кредитоискател
в) методи за анализ кредитоспособността на клиента:
- методи на финансов анализ- при тези методи се анализира финансовото състояние на лицето в следните направления:
1. Анализ на активите
2. Анализ на пасивите
3. Анализ на приходите
4. Анализ на разходите
5. Анализ на очакваните прогнози на лицето
- методи на нефинансов анализ на кредитоискателите- при тях се анализират преди всичко маркетинговите позиции на фирмата (анализ на продукти, клиенти, услуги)

 1. Банкови гаранции- банковата гаранция е договор по силата на който, банката се задължава, спрямо получателя на гаранцията, да заплати в определен срок посочената сума и при настъпване на конкретни условия.

Банковите гаранции биват:

 1. Банкови гаранции за участие в търгове
 2. Банкови гаранции издавани да послужат пред други фирми
 3. Банкови гаранции издавани да послужат пред банки
 4. Банкови гаранции пред митници
 1. Обезпечение по кредитните сделки:

а) характеристика- за да гарантира свойте вземания при сключване на кредитни сделки, банката изисква от клиентите си достатъчни по вид, стойност и ликвидност обезпечения. Като обезпечение не могат да бъдат приемани акции, издадени от банката или от икономически свързани с нея лица. Предоставянето на обезпеченията се оформя с писмен договор. Банката приема обезпечения само след като се увери на основата на писмени документи, че лицето което предоставя обезпечението, е действително титуляр на правото на собственост върху вземането или вещта, което служи като обезпечение.
б) видове обезпечения по кредитите:
- ипотека
- залог
- поръчителство и др.